Регионална Агенция за Управление на Енергията - Бургас /БРАУЕ/ е доброволно сдружение за осъществяване на дейности в обществена полза, регистрирано като юридическо лице, с мисия да подкрепя усилията на местните власти да постигнат устойчиво развитие чрез по-ефективно използване на енергията.

Стратегически цели
• Обединяване усилията на българските Черноморски общини за повишаване на енергийната ефективност като средство за разрешаване на важни национални задачи и енергийната и екологичната политика и за постигане на устойчиво развитие.
• Опазване и възстановяване на околната среда на територията на Българските Черноморски общини.
• Създаване на условия за намаляване на бюджетните разходи на общините за енергия.
• Съдействие за намаляване разходите за енергия на крайните потребители.
• Повишаване знанията уменията на общинските съветници и служители с оглед по-ефективно управление на енергията.
• Разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на ефективното управление на енергията, както и участието на гражданите в него.
• Изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на управление на енергията.
• Разработване на стратегии, програми и проекти в областта на енергийната ефективност.

В съответствие с изискванията на приложимото законодателство и Закона за енергийната ефективност към Агенцията е сформиран консултантски екип от 2006г., чиято основна дейност е извършване на енергийни обследвания и сертифициране на сгради, изготвяне на енергийни паспорти, както и различни проучвания и анализи в сферата на ЕЕ и ВЕИ.
 

 

smile


Тази страница е създадена в рамките на проект No EIE/04/TYPE2/222/S07/.38882, финансиран по Програма
“Интелигента Енергия - Европа” на Европейската Комисия и се поддържа от експертите на БРАУЕ

© 2012 Регионална Агенция за Управление на Енергията - Бургас. Всички права запазени.