Водеща организация:
Регионална Агенция за Управление на Енергията - Бургас

Партньор: Община Бургас

Продължителност на проекта: 18 месеца (февруари 2012 – август 2013)

Обща стойност на проекта: 344 260 лв

Финансираща организация:
Програмата за малки проекти на Глобалния Екологичен Фонд

Настоящият проект ще демонстрира един иновативен модел за надграждане на конвенционалните мерки за енергийна ефективност в обществените сгради (полагане на топлоизолация, смяна на дограма, смяна на горивна база и др). В рамките на проекта ще бъдат разработени и въведени системи за енергиен мониторинг на три пилотни обществени сгради, които ще бъдат санирани със средства от община Бургас.
Предлаганата система за мониторинг ще има възможност за тарифиране на енергията и дистанционно управление на енергийните потоци, в резултат на което значително се повишава енергийната ефективност на сградите. Опита от практиката в използването на ЕМС в други ЕС страни показва много добри резултати: възможно е да реализрат спестявания до 30 %, в зависимост от вида и предназначението на сградата. Енергийният мониторинг осигурява пълна и детайлна информация, необходима за периодичното провеждане на енергийно обследване, като съкращава разходите и сроковете на изпълнението им, при значително по – високо качество и точност на констатациите, оценките и предложенията.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА - намаляване вредните емисии емитирани от консумацията на енергия в обществени сгради чрез внедряване на системи за енергиен мониторинг.

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ
1. Въвеждане на иновативни системи за мониторинг потреблението на енергията в три пилотни обществени сгради в община Бургас
2. Повишаване на компетенциите и капацитета на управленския екип на обществените сгради за ефективен енергиен мениджмънт на сградата
3. Повишаване на информираността и провокиране на енергийно отговорно поведение в потребителите

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Управление и популяризиране на проекта
2. Демонстрaционни практики за ЕМС: Сформиране на Експертен екип за наблюдение на техническото изпълнение; Изработване на технически проекти за пилотните сгради; Разработване на софтуер за анализ и обработка на протокола от измерванията; Реализиране на конвенционални мерки за енергийна ефективност на пилотните сгради; Реализиране на строително монтажните дейности и въвеждане в експлоатация на ЕМС в пилотните сгради; Попълване на база данни, обработка и анализ
3. Изграждане на капацитет: Провеждане на практически обучения на персонала на пилотните сгради; Провеждане на семинар за енергийно ефективен мениджмънт на обществени сгради; Провеждане на състезание за най-енергоефективна сграда между пилотните сгради; Разработване на ръководство за избор на ЕМС в зависимост от сградата; Провеждане на информационни кампании за провокиране на енергийно отговорно поведение в потребителите

Целевите групи: управленския и технически персонал на обществени сгради, посетители на обществени сгради, общински служители, проектанти и експерти в областта. Непреки бенефициенти от проекта са гражданите на община Бургас, енергийните агенции, НПО, местния бизнес и т.н.

Проектът съответства изцяло на приоритетите на Община Бургас и ще способства за постигане на енергийните цели на общината, заложени в „Стратегията за устойчиво енергийно развитие 2010 – 2020г.”, както и ще подпомогне утвърждаването на Община Бургас като устойчива енергийна общност.

 

smile


Тази страница е създадена в рамките на проект No EIE/04/TYPE2/222/S07/.38882, финансиран по Програма
“Интелигента Енергия - Европа” на Европейската Комисия и се поддържа от експертите на БРАУЕ

© 2012 Регионална Агенция за Управление на Енергията - Бургас. Всички права запазени.